Arhivele pentru: Noutăți

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 83 parcelele A 1532, A 11534,A 1538, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, conform art. 40 alin. (7)… (12) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 24.06.2022
Data de sfârșit a afișării: 23.07.2022

Mai departe

Întocmire studiu de fezabilitate pentru înființare sistem de canalizare menajer

COMUNA COMĂNA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJER ÎN COMUNA COMĂNA LOCALITĂȚILE COMĂNA DE JOS ȘI COMĂNA DE SUS”, propus a fi amplasat în jud. BRAȘOV, com. COMĂNA, satele Comăna de Jos și Comăna de Sus.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3 și la sediul Primăriei Comunei Comăna, str. Principală nr.3, Comăna de Jos, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului BRAȘOV.

Mai departe

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 70 parcelele A 1388,A 1393,A 1401,Tarlaua 21- parcelele PS 475, A 474 ,Tarlaua 19 si 20 parcelele PS 450,A 456,A 452,A 443 pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, conform art. 40 alin. (7)… (12) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 01.04.2022
Data de sfârșit a afișării: 01.05.2022

Mai departe

Anunț – Organizare concurs pentru ocuparea postului vacant, în regim contractual – funcția de conducere vacantă – Șef de serviciu

Primăria comunei Comana, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției de conducere, în regim contractual:
Consiliul Local Comana – Serviciul Public HidroCom Comana.
Funcția de conducere vacantă – Șef de serviciu.

La concurs/examen poate participa orice persoaană care îndeplinește condițiile:

I. Condiții generale de participare la concurs:
a) Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit.
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
d) Are capacitate deplină de exerciţiu.
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
g) Nu a fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Mai departe

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Lucrari de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF

Comunicat de presa UAT Comăna, judetul Brasov – Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Lucrari de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF

Denumire județ: Brașov
Denumire UAT:Comăna

Unitatea administrativ teritorială COMANA, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice pentru sectoarele 13,37,22,46 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mai departe